دیروزی ها خودشونو کنترل کنن. من فردا بهشون رسیدگی می‌کنم.