با درود و سلام و علیک و های و پریویت و چاو، اولا، هالو، و در آخر کونی!چیوا (سلام ژاپنیا!؟)

از آنجایی که به رسم ما ایرانی ها هیچکس از قبل برای کاری برنامه ندارد و به صورت یهویی وارد میشود و همچون باد های موسمی در پستویی به کاری که از انجام آن هدفی ندارد می پردازد!!!ما هم خودمان و عرصه و را تنگ دیدیم(؟) و به صورت کاملا ارادی تصمیم گرفتیم ملتی را از بی هدفی و... گشادی نجات دهیم.

از آنجایی که بنده روزی به ورزش میپرداختم و به هنگام شب یک دست سر پا(همان کلپچ) خورده و به امید روز دیگری برای انجام همان کارهای سابق بودم،ناگه خوابی دیدم که محتویات آن به شما مربوط نیست چراکه طبق قانون پرایوسی من حق این را دارم که خوابم را به کسی نگویم،

خلاصه به من وحی شد که وظیفه ای خطیر به من واداشته شده که اگر در انجام آن نکوشم،اگر بمیرم مرا از برعکس دار خواهند زد!!!

به هر حال من که از مرگ نمیترسم بر آن شدم تا در جایی این وظیفه سنگین را به ثمر برسانم!و دیوار کوتاه تری ازینجا برای پرتاب بقچه های دانشم نیافتم(حیف من)

درخواست بسیار ناچیزی از "صاحاب" این سایت دارم و آن یک عدد شی آف است تا بلکه درمانی باشد بر بواسیر ما به دلیل نشستن در 25 ساعت در روز(صبح ها یک ساعت زودتر بیدار میشوم).


به هر حال شاید این ورود بنده ناگهانی و بیدلیل و به درد نخور باشد اما نه به شما ربط دارد نه به بابام!!!


خب دیگه برید به کارتون برسید :)